Política de privacitat

Comú a tota la informació:

1. Qui es responsabilitza del tractament de les vostres dades?

Responsable del tractament:

– Raó social: GALVEZ DENTAL S.L.

– CIF:B66581208

– Domicili: Av. Sant Esteve 56, 08211 Castellar del Vallés (Barcelona)

– Telèfon: 93 747 09 98

– Correu electrònic: info@galvezdental.com

– Delegat de protecció de dades: dpd@grupoiwi.com

 

2. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no dades personals que la concerneixen. En aquest sentit, teniu dret a sol·licitar:

Accés: la persona que ens facilita les seves dades té dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que la concerneixen, així com informació detallada sobre aspectes determinats del tractament que s’estigui duent a terme.

Rectificació: la persona que ens facilita les seves dades té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que la concerneixen o a que es completin aquelles que són incompletes.

Supressió: la persona que ens facilita les seves dades té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals; en tot cas la supressió està subjecta als límits que estableix la norma reguladora.

Limitació del seu tractament: la persona que ens facilita les seves dades té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament: en determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones que ens faciliten les seves dades poden oposar-se al seu tractament. L’entitat deixarà de tractar-les, tret de motius legítims, imperiosos, o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: la persona que ens facilita les seves dades té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, les que hagi facilitat a la persona responsable del tractament, en un format estructurat d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a qualsevol altra persona que sigui responsable del tractament.

Podeu exercir els drets esmentats dirigint-vos a la persona responsable. Per a això podeu utilitzar les dades de contacte facilitades a l’inici del present document.

Per obtenir informació addicional respecte a l’exercici dels vostres drets, també podeu dirigir-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Així mateix, us informem que, si ho creieu oportú, teniu dret a retirar en qualsevol moment el consentiment atorgat per a alguna finalitat concreta, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que entengueu que els vostres drets no s’han atès adequadament, podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid o en www.agpd.es).

Qüestions específiques per a cada tractament:

 

BRETXES DE SEGURETAT

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La gestió i notificació de bretxes de seguretat

 

Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

Es conservaran el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lades/suprimides d’ofici.

 

Per què tractem les vostres dades?

La obligació legal del responsable

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Altres òrgans de l´Administració Pública

 

COMUNICACIONS COMERCIALS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Realització d’accions i comunicacions comercials i de màrqueting per tal d’informar i fidelitzar clients

 

Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

 

Per què tractem les vostres dades?

El consentiment de l’interessat

L’interès legítim del responsable

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers excepte per obligació legal.

 

CONTACTES

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Gestionar i donar resposta a les sol·licituds d’informació i pressupost, així com mantenir el contacte amb finalitats empresarials amb les persones físiques, incloses les que representen a persones jurídiques amb les quals l’entitat hi manté relació.

 

Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

 

Per què tractem les vostres dades?

L’interès legítim del responsable

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers excepte per obligació legal.

 

EXERCICI DELS DRETS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Gestió de l’exercici dels drets previstos en la legislació de protecció de dades i dels fulls de reclamacions.

 

Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

Es conservaran durant el temps necessari per resoldre les reclamacions.

 

Per què tractem les vostres dades?

La obligació legal del responsable.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Altres òrgans de l´Administració Pública

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS (SANITAT)

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Gestió de pacients, històries clíniques, documentació mèdica i la resta de serveis relacionats amb la finalitat clínica i assistencial. Gestió fiscal i comptable amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

 

Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

 

Per què tractem les vostres dades?

El consentiment de l’interessat

La relació contractual per a l’execució d’un contracte

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Entitats asseguradores

Entitats sanitàries

Organismes de la Seguretat Social

 

PROMOCIÓ DE L’ENTITAT

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Utilització de dades personals (imatge) mitjançant fotografies i material audiovisual facilitats en el marc de la relació amb l’entitat per a ser publicats a la pàgina web i als perfils de xarxes socials de l’entitat, filmacions destinades a difusió comercial, impressió en revistes o publicacions relacionades amb el nostre sector.

 

Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

 

Per què tractem les vostres dades?

El consentiment de l’interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers excepte per obligació legal.

 

PROVEÏDORS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Gestió de la relació comercial amb els proveïdors.

 

Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

 

Per què tractem les vostres dades?

La relació contractual per a l’execució d’un contracte.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Administració Tributària

Bancs, Caixes D’Estalvis i Caixes Rurals

 

RECURSOS HUMANS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Gestió del personal laboral de la nostra entitat, inclosa la prevenció de riscos laborals i el control horari.

 

Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

 

Per què tractem les vostres dades?

La relació contractual per a l’execució d’un contracte

L’interès legítim del responsable

La obligació legal del responsable

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Administració Tributària

Bancs, Caixes D’Estalvis i Caixes Rurals

Organismes de la Seguretat Social

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsble

Altres òrgans de l´Administració Pública

 

SELECCIÓ DE PERSONAL

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Gestió de la relació amb els candidats a una feina a l’entitat.

 

Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

 

Per què tractem les vostres dades?

El consentiment de l’interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers excepte per obligació legal.

 

VIDEOVIGILÀNCIA

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

 

Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

Un mes a comptar de la data de la seva recollida.

 

Per què tractem les vostres dades?

L’interès legítim del responsable.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Forces i Cossos de Seguretat.

 

 

Necessites ajuda?